The White House (Washington, DC)

Website: http://www.whitehouse.gov/

Contact Information:

1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20500

202-456-2121/202-456-6213