The White House (Washington, DC)

Website: http://www.whitehouse.gov/